الگویی برای معرفی و سنجش اعتماد متقابل در سازمانها )مورد مطالعه: شهرداری مشهد(

مهدی خداپرست مشهدی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 31-47

چکیده
  پژوهشها به تبعیت از الگوهای سنتی پارادایمهای مدیریتی، اعتماد یکطرفه را مطالعه کردهانـد، در حـالی کـه تحقیـق حاضـرمیکوشد با معرفی ضعفهای پارادایم مدیریت سنتی و معرفی نظریۀ اعتماد متقابل، ضعفهای اعتماد یکجانبه را کـاهشپـذیرنشان دهد. شهرداریها سازمانهای بازی هستند که به دلیل فعالیتهای متنوعی که در زیرمجموعههای خود ارائه میدهنـد ...  بیشتر