شاهِ نفتی: نفت و سقوط رژیم پهلوی

علی محمد حاضری؛ محمد فکری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 115-136

چکیده
  نفت از عناصر اساسی در شکل‌دهی به نظام اجتماعی و سیاسی ایران معاصر و نیز یکی از منابع اصلی تأثیرگذار در ظهور و سقوط حکومت‌های ایران بوده‌است. دولت‌های تاریخ معاصر ایران هیچ‌گاه نتوانسته‌اند بدون نفت کشور را اداره کنند. وقتی که درآمد نفتی منبع اصلی تأمین هزینه‌های حکومت باشد، با نوسان این درآمد، اقتدار حکومت نیز دچار بحران خواهد ...  بیشتر