نویسنده = حبیب‌پور گتابی، کرم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در مدیریت بحران شهر تهران

دوره 13، 2 (جامعه شناسی مصایب جمعی و مدیریت بحران)، تابستان 1398، صفحه 29-54

10.22034/jss.2019.43299

کرم حبیب‌پور گتابی؛ بهزاد کاری جعفری