1. مطالعة تطبیقی فرهنگ پوشش دختران و پسران جوان در دو منطقه از شهر تهران

مریم رفعت‌جاه؛ اعظم فلاح سفیدکوه

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 60-84

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2019.38123

چکیده
  فرهنگ پوشش و نوع پوشاک مردم ارزش­ها و نگرش­ها و فرهنگ جامعه را نمایان می‌کند. جوانان قشر نوجو و فعال جامعه و ترسیم‌کنندة فردای آن هستند. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر، فرهنگ پوشش جوانان شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن مطالعه شده است. این پژوهش با روش پیمایشی، دختران و پسران 18 تا 35 ساله را در دو منطقة بالا (منطقة ۲) و پایین (منطقة ۱۶) شهر تهران ...  بیشتر