1. درک تجربة سیلاب استان خوزستان بر مبنای روایت های ذی نفعان: نظریة داده بنیاد

حسین ملتفت؛ سجاد بهمنی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 146-169

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242376

چکیده
  این مطالعه به روش کیفی، با هدف فهم ابعاد و زوایای بحران سیلاب اواخر سال 1397و ابتدای سال 1398 در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده دراین پژوهش، نظریة داده بنیاد است. دادههای این پژوهش از طریق مصاحبة عمیق ونمونه گیری هدفمند-نظری با پانزده نفر از ذی نفعان مرتبط با سیلاب، گردآوری شده وبرای تحلیل دادهها از پنج مرحلة کدگذاری ...  بیشتر