1. مطالعة جرم‌های جوانان در شهر رشت از منظر جرم‌‌شناسیِ فرهنگی

علی یعقوبی چوبری؛ نسرین اسلامی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 133-159

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2019.43309

چکیده
  ارتکاب جرم موضوعی صرفاً حقوقی نیست، بلکه سازه‌ای اجتماعی- فرهنگی است که انسان‌ها برمی‌سازند. هدف اصلی این مقاله، مطالعة برساخت اجتماعی جرم‌ها در میان جوانان شهر رشت است. مطالعه با تکیه بر روش کیفی و نمونه‌گیری هدفمند از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته انجام شده است. با توجه به منطق اشباع نظری، با ٣٠ نفر از جوانان ٢٠ تا ٣٥ ساله به ...  بیشتر