1. بررسی تجربی الگوی روابط قومی در ایران ( تحلیل کمی دادههای یک پیمایش ملی)

کاظم حاجی زاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 4-41

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242371

چکیده
  با توجه به چندفرهنگیبودن ایران، شناسایی الگوی مطلوب روابط قومی مسئلهایضروری است. این تحقیق مبتنی بر یک پیمایش ملی (در سال 1397 (با حجم نمونة1950 نفر در میان فارسها (تهران)، ترکها (تبریز)، کردها (سنندج)، عربها (اهواز) وبلوچها (زاهدان) است که در آن گرایش ملی، گرایش قومی، گرایش به نظام سیاسی،گرایش قومیِ فرامرزی، گرایش به فرهنگ و جامعة غربی و ...  بیشتر