فرایند طرد و حذف زنان در جنبش دانشجویی ایران

محمد امین زندی؛ فرشته طوسی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22034/jss.2023.542436.1622

چکیده
  ‎ تأمل در جنبش دانشجویی، بیانگر تحولات مختلف است؛ تحولاتی که اثرگذاری متفاوتی را در سطح جامعه درپی داشته است. اما هر ‌چقدر که مطالعۀ عمیق‌تری در رابطه ‌با جنبش دانشجویی انجام ‌شود، بیشتر به این نکته پی می‏بریم که سازوکارها و روابط قدرت در بین زنان و مردان در این جنبش باهم متفاوت بوده است. به‌گونه‌ای که به‌نظر می‌رسد زنان در ...  بیشتر