نویسنده = سلیمانی قره گل، هادی
تعداد مقالات: 1
1. مواجهه با زلزلة کرمانشاه نشانگانی برای اسطوره‌زدایی از دولت‌ ـ ‌ملت

دوره 13، 2 (جامعه شناسی مصایب جمعی و مدیریت بحران)، تابستان 1398، صفحه 80-103

10.22034/jss.2019.43300

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ هادی سلیمانی قره گل