1. مطالعة جامعه شناختی رابطة بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت (اجتماعی و قضایی) دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

عبداللطیف کاروانی؛ سینا امینی زاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 120-145

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242375

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطة مصرف کالای فرهنگی با امنیت اجتماعی و امنیت قضاییدانشجویان پرداخته است. پژوهش از نوع پیمایشی است و از طریق نمونهگیریطبقهبندی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان را شامل میشود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 224 نفر برآوردشد. یافتههای توصیفی نشان میدهد فعالیت ...  بیشتر