زیست‌جهان مرزنشینان و سیاست‌های گمرکی مطالعه‌ای درباب کول‌بران شهرستان مریوان

حسین دانش‌مهر؛ علیرضا کریمی؛ عثمان هدایت

دوره 13، 2 (جامعه شناسی مصایب جمعی و مدیریت بحران) ، تیر 1398، ، صفحه 55-79

https://doi.org/10.22034/jss.2019.43301

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی، و تغییرِ ویژگی‌ها و امکان­های مداخله در سیاست­های گمرکی برای بازشناسی و برجسته­کردن نقشِ مرزنشینان (اختصاصاً کول‌بران) است. سیاست­های گمرکی­ مستقیماً یا غیرمستقیم بر زیست­جهانمرزنشینان تأثیر ­گذاشته و انتخاب و چگونگی اِعمال این سیاست­ها پدیدة کول‌بری را مهم و مسئله­زا کرده است. فرض بنیادین ...  بیشتر