توسعه در کُردستان: توسعة ناموزون در حین تغییرات هویتی

حسن رشیدی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22034/jss.2019.43306

چکیده
  پژوهش حاضر، از دیدگاهی جامعه‌شناختی، به مطالعة توسعة اقتصادی-اجتماعی و هویت جمعی در کُردستان با روش نظریة ‌زمینه‌ای پرداخته است. بررسی‌های اولیة میدانی  پنج حوزه زیر را برجسته‌تر نمود : سلطة هویت غربی بر عناصر هویت سنتی، بازسازی هویتی و عام‌شدن نسبی آن، بروز شواهد توسعة ناموزون، توسعة ناهمگون، و تقویت هویت کُردی. محقق پس از ...  بیشتر