نویسنده = آکو کهنه پوشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی درک معنایی تداوم و تغییر خانواده (مطالعة موردی: شهر مریوان)

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 145-169

آکو کهنه پوشی؛ علیرضا کلدی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی