1. بررسی روابط انسجام کارکردی و ارزشی و ساختار خانواده از منظر فرزندان ازدواجکردة تهرانی

خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی؛ زهرا ملا

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 66-93

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242373

چکیده
  انسجام خانوادگی بهعنوان مفهومی که نشاندهندة رابطة میان والدین و فرزندانی استکه خانة پدری خود را پس از ازدواج ترک کردهاند، توسط بنگستون و رابرت، در رد نظریةفروپاشی خانوادة هستهای، مطرح شد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر متغیرهایساختاری بر دو بعد انسجام (ارزشی و کارکردی) در این نظریه است. با روش نمونهگیریخوشهای، 256 نفر از فرزندان ازدواجکردة ...  بیشتر