نویسنده = ساروخانی، باقر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی گفتمان های خانواده در مذاکره های مجالس قانونگذاری ایران (از 1320 تا 1357)

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 5-35

نوریه انصارین؛ حسن سرایی؛ باقر ساروخانی؛ فیروز راد