نویسنده = سید علیرضا بهشتی
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی شکل گیری اصل ولایت فقیه به منزلة ساخت قدرت در جمهوری اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 36-85

سید علیرضا بهشتی؛ مرضیه حاجی هاشمی