1. شکل گیری گفتمانی شادی در ایران

زهرا زوار موسوی؛ مریم قاضی نژاد؛ منصوره اعظم آزاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 42-65

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242372

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائة تحلیلی از ظهور گفتمانی شادی، درصدد است تا به اینمسئله در وضعیت ایران پاسخ دهد که چگونه شادی، در هیئت مسئلهای مذهبی، درونعقلانیت حکومتی قرار گرفت. بر این اساس، پیوند گفتمان فقهی با کردار حکمرانیاهمیت خواهد یافت؛ چراکه از آن پس، شادی بهعنوان یک حقیقت تمامعیار حقوقی،مذهبی و سیاسی ظهور کرده است. در این راستا و ...  بیشتر