نویسنده = یارمحمد قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی معنایی نزاع بین‌فردی درمیان محکومان نزاع

دوره 11، 2(ویژه ایلام)، تابستان 1396، صفحه 98-119

یارمحمد قاسمی؛ خلیل کمربیگی