بررسی تأثیر ساختارِ شبکه‌های اجتماعی بر ویژگی‌های کارآفرینانه درمیان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام

سردار فتوحی؛ زهرا رضایی‌نسب

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، ، صفحه 56-77

چکیده
  پژوهش حاضر بر این‌فرض بنا شده است که حوزۀ اجتماعی فرد یا شبکه‌های ارتباطی، اطلاعات و منابعی برای آگاهی، نیاز، تخیل و... فراهم می‌کند و به شخصیت و ویژگی­ کارآفرین سمت‌وسو می‌دهد. هدف پژوهش بررسی تأثیر ساختارِ شبکه‌های اجتماعی بر ویژگی­‌های کارآفرینانه است. روش پژوهش پیمایش است و جامعۀ ‌آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ...  بیشتر