بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی در بین روستائیان ایل ارکوازی از توابع شهرستان ایلام

فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ سمیره صی محمدی؛ فرشته صی محمدی

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، ، صفحه 78-97

چکیده
  ایجاد حس سرزندگی در جامعه‌ی روستایی موجب تعاملات بیشتر و بهتر مردم روستا و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، بهبود اقتصاد روستایی می‌شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی در بین روستائیان ایل ارکوازی از توابع شهرستان ایلام به انجام رسید. تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری روستائیان 36 روستای ...  بیشتر