نقش دولت در حاشیه‌نشین‌سازی (مورد شهر کرمانشاه)

نگین نظری؛ محمد فرهادی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 72-96

https://doi.org/10.22034/jss.2023.542187.1619

چکیده
  مسئلۀ اصلی این مکتوب تبیین نقش دولت در حاشیه‌نشین‌شدگی در شهر کرمانشاه است. از این منظر استدلال می‌کند دولت در ایران از طریق دسترسی به رانت و توزیع آن به حاشیه‌نشین‌شدگی برخی گروه‌ها دامن می‌زند که حاشیه‌سازی برخی مناطق شهری تنها یکی از بخش‌های رؤیت‌پذیر آن است. روش این پژوهش انتقادی است و دلالت‌های پنهان داده‌های موجود را ...  بیشتر