نویسنده = محمدصادق مهدوی
تعداد مقالات: 1
1. برساخت اجتماعی هم‌باشی بر اساس تجربه زیسته نمونه‌ای از هم‌باشان

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 92-119

فرزانه فرامرزی؛ محمدصادق مهدوی؛ فرح ترکمان