واکاوی تجارب معلم‌ها و دانش‌آموزان استان لرستان پیرامون آموزش مجازی در بستر شبکۀ شاد• (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده‌بنیاد)

سجاد بهمنی؛ معصومه باقری؛ مژگان پیرک

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 3-27

https://doi.org/10.22034/jss.2023.528367.1520

چکیده
  از زمان گسترش ویروس کرونا در سطح جهان به‌تبع سایر بخش‌های مختلف، نظام آموزش و پرورش و امر تحصیل نیز با چالش و مشکلات بسیاری مواجه شده، به‌طوری که امروزه آموزش برخط جایگزین آموزش حضوری در سایر مدارس و مؤسسات آموزشی و علمی شده است. در استان لرستان نیز همچون سایر مناطق شهری و روستایی ایران، امر آموزش در بستر شبکۀ شاد در حال تداوم است. ...  بیشتر