بررسی جامعه شناختی علل تصادفات جاده ای(مطالعه موردی رانندگان عمومی جاده ای شهرستان بابل)

علی رحمانی فیروزجاه؛ سیف اله فرزانه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ نبی اله ذبیح پور

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 182-198

چکیده
  بر اساس بررسی های عمل آماده عوامل موثر بر تصادفات عبارتند از:1) عامل انسانی حدود 70 تا 75 درصد، 2) عامل اتومبیل حدود 10 تا 15 درصد، 3) عامل جاده ای حدود 10 تا 15 درصد). در این تحقیق، رانندگی یک کنش اجتماعی تلقی شده و با استفاده از نقشه شناختی پارسئز برای آن چهار خورده سیستم در نظر گرفته شد که دارای ابعاد شخصیتی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است و فرضیه ...  بیشتر