1. گرایش دانشجویان به انواع حجاب

سعید زاهد زاهدانی؛ عبدالله دشتی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 101-124

چکیده
  تصور و برداشت از بدن که امروزه به عنوان یکی از موضوع های مطرح در جامعه شناسی جهانی در آمده است در فرهنگهای مختلف متفاوت میباشد. به خصوص اختلاف نظر در مورد بدن زن و مرد بسیار بارز و روشن است.در برخی از جوامع بدن به عنوان یک موضوع خصوصی تلقی شده و از هر نوع عرضه و بهره برداری از آن در جوامع عمومی پیش گیری می شود.در برخی دیگر از جوامع بدن زینتی ...  بیشتر