1. شکافهای‌اجتماعی‌تأثیر‌گذار‌بر‌فضای‌سیاسی‌دو‌دهه‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌ایران

جلال درخشش؛ منصور طبیعی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 194-203

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی شکافهای اجتماعی اصلی در ایران، شامل شکافهای قومی، شکاف طبقاتی و شکاف مدرن/سنت میباشد. بعد از بررسی شکافهای ذکر شده، کارکردهای آنها را در طوول  02سوال مورد بررسی قرار گرفته است. از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی این شکافهوا ظهوور یافتنود اموا در عمل، شروع جنگ، شکافهای طبقاتی و قومی تقریبا کواهش یافتنود. در هموین ...  بیشتر