تفاوتهای‌فضایی‌ ‌ شاخصهای‌اجتماعی-اقتصادی‌جمعیت‌مطلقه‌استان‌فارس‌‌ (مطالعه‌موردی،‌جمعیت‌مطلقه‌در‌سرشماری‌‌)

علی گلی؛ سید سعید زاهد

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 113-134

چکیده
  افزایش نرخ طلاق در ایوران زمینوه سواز مطالعوات و بررسویهوای سوازمانهوای مورتبط، محققوین وجامعهشناسان به منظور یافتن علل موثر گردیده است. بر مبنای مستندات مرکز آمار ایران نسبت طلاقبه ازدوا از 7/9طلاق به ازاء هور صود ازدوا در 6573بوه 60 /6در سوال 6513و 61/5در 6592افزایش یافته است (مرکز آمار ایران، .)6596مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیوکهوای داده ...  بیشتر