نویسنده = یادعلی جمالوئی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. جهت گیری‌مذهبی‌و‌رضایت‌زناشویی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-34

محمدتقی ایمان؛ عبدالعلی لهسائی زاده؛ زهرا یادعلی جمالوئی