جایگاه زن در جامعه ازمنظر اعضای جماعت دعوت و اصلاح کردستان: ارائة سنخ‌شناسی

امید قادرزاده؛ بهروز محمدی

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان) ، مهر 1397، ، صفحه 102-124

چکیده
  عدالت، آزادی، برابری و رهایی از تبعیض و نابرابری درمیان انسان­ها، به‌ویژه میان زنان و مردان، از پیام­های اصلی ادیان آسمانی و به‌خصوص دین اسلام است. هدف این پژوهش، بررسی رویکرد یکی از جریان­های مذهبی فعال اهل سنت در کردستان، یعنی جماعت دعوت و اصلاح،  به زنان است. روش مطالعة حاضر کیفی است و برای انجام عملیات میدانی از روش مردم­نگاری ...  بیشتر

مطالعۀ کیفی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهرستان مریوان

امید قادرزاده؛ امید قادری

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 135-154

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی بهبازسازی معنایی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهر مرزی مریوان ازمنظرساکنان آن بپردازد. روششناسی پژوهش کیفی است و از روش قوم نگاری برایانجام عملیات تحقیق استفاده کردهایم. جهت گردآوری دادهها نیز از فنونمصاحبۀ عمیق و مشاهدۀ مشارکتی و از نمونهگیری فرصتگرا یا ظهوریابندهبهره ...  بیشتر