آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 87-111

چکیده
  آزار جنسی علیه زنان در محیط کار از جملۀ جرایمی است که امنیت زنان شاغل را به خطرمی اندازد و پیامدهای زیان باری برای زنان به بار می آورد. زنان معمولاً به دلیل ترس ازدریافت برچسبهای ناروا، ازدست دادن شغل، بی آبرویی و انزوا درمقابل این جرایم سکوتمیکنند و در بهترین حالت سعی میکنند محیط کار خود را عوض کنند و در بدترین وجهممکن است تسلیم خواسته ...  بیشتر

موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی؛ ابوتراب طالبی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 112-134

چکیده
  وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران از ابعاد مختلف درخور بررسی است. چگونگی"تعریف موقعیت نخبگان نظام اداری" از نظر اخلاقی یکی از مهمترین ابعاد این موضوعاست. درک و تعریف اخلاقی موقعیت نخبگان نظام اداری در طول زمان شکل گرفته وتأثیرات پایداری در نظام بروکراسی و تعامل افراد با آن برجای میگذارد. این مقالهدرصدد است تا ازطریق بررسی چگونگی تعریف ...  بیشتر