1. شرایط نامتعین و راهبردهای جوانان در مدیریت ازدواج

سیدمحسن بنی جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 26-53

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.244227

چکیده
  مقالۀ حاضر می‌خواهد دریابد در شرایط پرتغییر و نامتعین اقتصادی و اجتماعی چگونه جوانان گذار به ازدواج را مدیریت و راهبری می‌کنند. نیز مطالعه به دنبال آن است تا از پس دریافت راهبردهای جوانان در مدیریت ازدواج دریابد که آیا آنچنان که گیدنز[1] می‌گوید، راهبرد و برنامه، ویژگی عصری جوانان امروز شده است یا آن گونه که لِکّاردی[2] مطرح می‌کند، ...  بیشتر

2. آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 87-111

چکیده
  آزار جنسی علیه زنان در محیط کار از جملۀ جرایمی است که امنیت زنان شاغل را به خطرمی اندازد و پیامدهای زیان باری برای زنان به بار می آورد. زنان معمولاً به دلیل ترس ازدریافت برچسبهای ناروا، ازدست دادن شغل، بی آبرویی و انزوا درمقابل این جرایم سکوتمیکنند و در بهترین حالت سعی میکنند محیط کار خود را عوض کنند و در بدترین وجهممکن است تسلیم خواسته ...  بیشتر

3. موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی؛ ابوتراب طالبی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 112-134

چکیده
  وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران از ابعاد مختلف درخور بررسی است. چگونگی"تعریف موقعیت نخبگان نظام اداری" از نظر اخلاقی یکی از مهمترین ابعاد این موضوعاست. درک و تعریف اخلاقی موقعیت نخبگان نظام اداری در طول زمان شکل گرفته وتأثیرات پایداری در نظام بروکراسی و تعامل افراد با آن برجای میگذارد. این مقالهدرصدد است تا ازطریق بررسی چگونگی تعریف ...  بیشتر