نویسنده = محمد فاضلی
تعداد مقالات: 3
1. پیشنهاد الگو و روشی چندبعدی برای سنجش فساد در آموزشعالی

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)، زمستان 1395، صفحه 116-148

داود حسینی هاشم‌زاده؛ محمد فاضلی؛ حسن محدثی گیلوایی


2. مشارکت سیاسی در استان گلستان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 88-100

محمد فاضلی؛ غلامرضا خوشفر