1. بررسی مضیقۀ ازدواج در استانهای شمالی کشور )بر اساس سرشماری (1385

رسول ربانی؛ وحید قاسمی؛ وکیل احمدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 27-39

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه ازدواج در سه استان مازندران، گیلان و گلستان است. برای انجـامتحقیق از روش نسبت جنسی وزنی با استفاده از دادههای سرشماری 1385استفاده شده اسـت. نتـایج پـژوهش نشـانمیدهد نسبت جمعیت هرگز ازدواج نکرده در همه گروههای سنی برای هر دو جنس در سرشماری 1385در مقایسه باسرشماری سال 1375برای استانهای شمالی ...  بیشتر