نویسنده = وحید قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریۀ ماکس شلر

دوره 10، 2-3، تابستان 1395، صفحه 206-231

مرتضی مسرور؛ وحید قاسمی؛ حسن چاوشیان؛ حمید عبادالهی


2. بررسی مضیقۀ ازدواج در استانهای شمالی کشور )بر اساس سرشماری (1385

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-39

رسول ربانی؛ وحید قاسمی؛ وکیل احمدی