بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریۀ ماکس شلر

مرتضی مسرور؛ وحید قاسمی؛ حسن چاوشیان؛ حمید عبادالهی

دوره 10، 2-3 ، تیر 1395، ، صفحه 206-231

چکیده
  شلر به هم‌زیستی سه‌نوع معرفت دینی و متافیزیکی و اثباتی در جامعه معتقد بود که هیچ‌گاه اقدامی تجربی جهت تعیین سهم این متغیرها در فضای معرفتی جوامع صورت نگرفته‌است. پژوهش حاضر، با هدف دست‌یابی به سهم و وزن نسبی انواع معرفت در شهر رشت از دیدگاه شلر انجام شده‌است. در نخستین‌گام، معرفت متافیزیکی، به‌دلیل سهم اندکی که نسبت به دیگر انواع ...  بیشتر

بررسی مضیقۀ ازدواج در استانهای شمالی کشور )بر اساس سرشماری (1385

رسول ربانی؛ وحید قاسمی؛ وکیل احمدی

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 27-39

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه ازدواج در سه استان مازندران، گیلان و گلستان است. برای انجـامتحقیق از روش نسبت جنسی وزنی با استفاده از دادههای سرشماری 1385استفاده شده اسـت. نتـایج پـژوهش نشـانمیدهد نسبت جمعیت هرگز ازدواج نکرده در همه گروههای سنی برای هر دو جنس در سرشماری 1385در مقایسه باسرشماری سال 1375برای استانهای شمالی ...  بیشتر