تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد

علی یوسفی؛ محمد تقی شریعتی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 1-25

چکیده
  مقاله حاضر به این سؤال پاسخ میدهد که چرا با وجود مزی تهای غذایی ماهی نسب ت به سایرگوشـ تهـا، مصـرف مـاهی درمیان خانوارهای ایرانی پایین اس ت؟ مطالعه رفتار مصرف ماهی بر روی 758خانوار نمونه ساکن در شهر مشهد کـه بـه روشـیکاملاً تصادفی انتخاب شدهاند نشان میدهد: اولاً سرانه ماهیانه مصرف ماهی در خانوارهای سـاکن مشـهد، بسـیار پـایین )130گرم ...  بیشتر