نقش جامعه ایرانیان ارمنی در ظهور معماری مدرن شهر تهران

امیلیا نرسیسیانس؛ آرمان لوکس

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 104-117

چکیده
  مقاله حاضر در سه بخش ارائه می شود. در بخش نظری سعی خواهیم کـرد بـه موضـوع مدرنیزاسـیون و مدرنیزاسیون معماری با معنی کلی آن و مدرنیزاسیون معماری در ایران با معنی خـاص آن بـا تکیـه بـر ویژگیهای سیاسی، اجتماعی ـ تاریخی اواخر دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی دوم بپردازیم. بررسی نقش جامعه ایرانیان ارمنی در فرآیند هنری و فنی هم در این بخش ...  بیشتر