مقایسه وضعیت کودکان کارگر ایران و افغانی در استان کرمان بر پایه 4 اصل پیمان نامه حقوق کودک(سه جامعه شناسی و دو راه حل)

سیامک زند رضوی؛ ناهید رحیمی پور انارکی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 73-98

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 پیمان نامه حقوق کودک را به طور مشروط پذیرفته است.اما برای عمل در تحقق اصول آن اقدام چندانی صورت نداده است.در این مقاله وضعیت چند اصل پایه ای پیمان نامه مرتبط با آموزش و کار کودکان که ضامن تحقق همه اصول پیمان نامه در زمینه های اصلی(بقا-رشد-امنیت و مشارکت)برای کودکان است مورد بررسی قرار میگیرد..این پژوهش در ...  بیشتر