اشتغال و توانمندسازی زنان مهاجر افغان: مطالعه‌ای در مرکز دوست‌داران کودک مشتاق

فاطمه خسروی؛ زهرا قاسم‌زاده؛ سیامک زند رضوی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، ، صفحه 25-43

چکیده
  ﺗﻌﺪاد زیادی از زﻧﺎن مهاجر افغان در شهر کرمان زندگی می‌کنند. پژوهش حاضر، با تأکید بر این زنان و مشکلاتشان، به قابلیت‌های آنان در تولید صنایع دستی اهمیت داده است. در این پژوهش، از روش موردپژوهی جهت مستندکردن وضعیت این زنان و روش پژوهش عملی مشارکتی در قالب جلسه‌های آموزشی با هدف افزایش توانمندی آنان در قالب سه طرح استفاده شده است. ...  بیشتر

مقایسه وضعیت کودکان کارگر ایران و افغانی در استان کرمان بر پایه 4 اصل پیمان نامه حقوق کودک(سه جامعه شناسی و دو راه حل)

سیامک زند رضوی؛ ناهید رحیمی پور انارکی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 73-98

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 پیمان نامه حقوق کودک را به طور مشروط پذیرفته است.اما برای عمل در تحقق اصول آن اقدام چندانی صورت نداده است.در این مقاله وضعیت چند اصل پایه ای پیمان نامه مرتبط با آموزش و کار کودکان که ضامن تحقق همه اصول پیمان نامه در زمینه های اصلی(بقا-رشد-امنیت و مشارکت)برای کودکان است مورد بررسی قرار میگیرد..این پژوهش در ...  بیشتر