بازار تن فروشی خیابانی زنان در کلان شهر تهران

سعید مدنی قهفرخی؛ فریبرز سعید دانا؛ پیام روشن فکر

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 130-153

چکیده
  شناخت کامل بازار فعالیتهای غیرقانونی از جمله تن فروشی دشوار و رد مواردی ناممکن است.در عین حال،بدون شناخت ویژگیهای بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری،کنترل،یا کاهش آن را طراحی کرد. جامعه آماری پژوهش زنانی هستند که در مناطق 22 گانه شهر تهران تن فروشی می کردند.یافته های پژوهش نشان میدهد در بازار تن فروشی ...  بیشتر