بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان(مطالعه شهرستان روانسر)

فایزه محمدی؛ رحمت میرزایی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 101-129

چکیده
  خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی،روانی و اقتصادی است:لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسرآزاری(خشونت علیه زنان در جامعه) و برخی عوامل موثر بر آن بپردازد.هدف این تحقیق شناخت میزان همسرآزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر روانسر (استان کرمانشاه) است.برای بررسی برخی از عوامل موثر ...  بیشتر