1. دو صد گفته چون نیم کردار نیست: نقدی روششناختی بر تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه

محمدرضا طالبان

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 94-119

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242374

چکیده
  گفتارها و کردارها، عناصر اصلی فعالیت انسانهـا در حیـات اجتمـاعیشـان هسـتند وچگونگی ارتباط این دو، همـواره یکـی از دغدغـههـای اصـلی بـرای دانشـمندان علـوماجتماعی، بهویژه جامعهشناسان، در جهت درک و تبیـین کـنشهـای اجتمـاعی بـودهاست. در این راستا، مشکل ناهمسازی گفتارها با کردارها، مسـئلهای روششـناختی بـانتایج آشکار برای تحقیقات ...  بیشتر

2. ارزیابی تجربی نظریه محرومیت در تبیین دین داری

محمدرضا طالبان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 33-57

چکیده
  ار آغاز تاکنون، "نظریه محرومیت" متداولترین و مسلط ترین نظریه در میان دانشمندان علوم اجتماعی برای تبیین سطوح مختلف دین داری مردم بوده است.با وجود این،نتایج متعارض تحقیقات تجربی،از یک سو،اعتبار این نظریه را به مقوله ای جدلی تبدیل کرده است و از سویی دیگر،این پژوهشها صرفا در درون سنت ها ی دینی غیراسلامی انجام گرفته اند. از این رو،مقاله ...  بیشتر