نویسنده = یعقوب احمدی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین وضعیت خشونت ‌ساختاری در شهر‌ سنندج

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 108-132

10.22034/jss.2019.38125

محمدصدیق محمدی؛ محمد گنجی؛ یعقوب احمدی


2. مطالعة جامعه‌شناختی نزاع‌های خیابانی (بررسی افراد درگیر نزاع در شهر سنندج)

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397، صفحه 5-30

یعقوب احمدی؛ جمال ادهمی