1. تحلیل محتوای عمقی و اجرای آن به‌وسیلة نرم‌افزار ام. آر. پی

مهدی محسنیان‌راد

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 128-157

چکیده
  انگیزة نگارش مقالة حاضر انتشار عمومی نرم‌افزار ام. آر. پی[1] از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سطح دانشگاه‌های کشور است. نرم‌افزاری که حاصل تلاش بیش از دو دهه محققان کشور است و از طریق آن می‌توان یک روش تحلیل محتوای مختلط کمی ـ کیفی را به نام «تحلیل محتوای عمقی» اجرا کرد و از این طریق، بیش از هریک از دو روش کمی یا کیفی به ...  بیشتر