نویسنده = سوسن باستانی
تعداد مقالات: 5
1. سخن سردبیر

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی)، بهار 1397، صفحه 1-1

سوسن باستانی


2. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 5-5

سوسن باستانی


3. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-1

سوسن باستانی