«انسان دانشگاهی» ایرانی و مشکل زبان

ناصر فکوهی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 90-108

چکیده
  کشور ما یکی از بزرگترین  نسبت های دانشجویان و دانش آموختگان را در سطح عالی، به نسبت کل جمعیت در جهان دارد. با وجود این، اکثریت قریب به اتفاق کنشگران آموزش عالی معتقد به آن نیستند که  «جماعت دانشگاهی» در مفهوم متعارف این واژه در ایران به وجود آمده باشد. در این مقاله ضمن تبیین این موضوع و رابطه و مباحث آن در همین حوزه از علوم، ...  بیشتر

هویت و فضای عمومی در شهر(مطالعه دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان)

ناصر فکوهی؛ یاسمن اوحدی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 58-78

چکیده
  زندگی شهری یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیته به زندگی جوامع شهری است و تعلق داشتن به جمع و حضور در فضاهای اجتماعی یکی از نیازهای زندگی انسان امروز است.در جوامع گوناگون استفاده از فضاهای عمومی شهر برای افراد جامعه بر حسب متغیرهایی چون سن،جنس،گروه های اجتماعی،اقلیت های قومی و نژادی و ...متفاوت است و این عوامل بر میزان و نحوه حضور در فضاهای ...  بیشتر

   تقویت اخلاق شهروندی: راهی برای گذار به مردمسالاری مشارکتی

ناصر فکوهی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 1-15

چکیده
  امروزه در ادبیات سیاسی جهان بیش از هر چیز بحث گذار از مردمسـالاری )دموکراسـی( نماینـدگی بـهمردمسالاری مشارکتی مطرح اسـت. دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه بـا رشـد جوامـع انسـانی، گسـترششهرنشینی و بالارفتن فرهنگ عمومی و پیچیدهتر شـدن روزافـزون سـازوکارها و روابـط انسـانی، افکـارعمومی و اقشار گوناگون اجتماعی کمتر به سیاست و سیاستمداری ...  بیشتر