مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه: شهر مشهد

مژگان عظیمی هاشمی؛ سعید شریعتی مزینانی؛ فائزه اعظم کاری

دوره 6، 3-4 ، مهر 1391، ، صفحه 131-156

چکیده
  شهر مشهد مهم‌ترین قطب زیارتی و کانون عمدۀ گردشگری مذهبی و زیارت در ایران است و به‌ویژه نزد شیعیان جهان نیز موقعیت ممتازی دارد و فضای کنش زیارتی سالانه میلیون‌ها زائر است. با عنایت به جایگاه سفرهای دینی و معنوی در گردشگری جهانی، کیفیت و شرایط مقاصد زیارتی می‌تواند نقش مهمی در تعمیق و بهبود کیفیت کنش زیارت داشته باشد و شرایط مناسبی ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد

سیمین فروغ‌زاده؛ سعید شریعتی مزینانی؛ مجید دانایی سیج

دوره 6، 3-4 ، مهر 1391، ، صفحه 157-179

چکیده
  مقالۀ حاضر با استفاده از نظریات کنش‌گرا و ساخت‌گرا به توصیف و تحلیل جامعه‌شناختی مـدت اقامت زائران ایرانی در مشهد می‌پردازد و نشان می‌دهد که عوامل موقعیتی- ساختاری از یک سو و متغیرهای ذهنی- ادراکی از سوی دیگر، ماندگاری زائران را مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهند. اطلاعات مورد نیاز به‌وسیلۀ پرسش‌نامه از 1600 زائر ایرانی ...  بیشتر