مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه: شهر مشهد

مژگان عظیمی هاشمی؛ سعید شریعتی مزینانی؛ فائزه اعظم کاری

دوره 6، 3-4 ، مهر 1391، ، صفحه 131-156

چکیده
  شهر مشهد مهم‌ترین قطب زیارتی و کانون عمدۀ گردشگری مذهبی و زیارت در ایران است و به‌ویژه نزد شیعیان جهان نیز موقعیت ممتازی دارد و فضای کنش زیارتی سالانه میلیون‌ها زائر است. با عنایت به جایگاه سفرهای دینی و معنوی در گردشگری جهانی، کیفیت و شرایط مقاصد زیارتی می‌تواند نقش مهمی در تعمیق و بهبود کیفیت کنش زیارت داشته باشد و شرایط مناسبی ...  بیشتر

فرهنگ کار در بین فرزندان شاهد استان خراسان رضوی

مژگان عظیمی هاشمی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 94-122

چکیده
  در این مقاله براساس مدل اجیل 3پارسونزی، کار مفهومی چند بعدی است و در چهار وجه اثبـاتی، شخصـیتی،اجتماعی و فرهنگی طبقهبندی میشود. در این بررسی هویت کاری )معانی و مقتضیات کار، ارزشها، انگیزههـاو خودپنداره شغلی( مهمترین نشانه فرهنگ کاری تلقی شده و عوامل مؤثر بر آن در سه سطح فردی، شـغلی وانتظارات اجتماعی بررسی شده است. ابزار گردآوری دادهها ...  بیشتر