نیازهای فرهنگی زائران خارجی امام رضا (ع) مورد مطالعه: زائران اردو، عرب، آذری و انگلیسی‌زبان

مجید حیدری چروده؛ حمیدرضا همت آبادی؛ محمد اکبری فریمانی

دوره 6، 3-4 ، مهر 1391، ، صفحه 45-62

چکیده
  مقالۀ حاضر به منظور توصیف و تحلیل نیازهای فرهنگی زائران خارجی حرم رضوی در شهر مشهد انجام شده است. برای این هدف، نیازهای فرهنگی حیطۀ زیارت در پنج بعد عاطفی، اعتقادی، مناسکی، دانشی و پیامدی شناسایی شده و به روش پیمایشی در نمونۀ 1427 نفری از زائران آذری‌زبان، اردوزبان، انگلیسی‌زبان و عرب‌زبان اجرا شده است. نتایج نشان داد که نیازهای دانشی ...  بیشتر

رابطۀ باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوة مدیریت ظاهر در جوانان مورد مطالعه: جوانان 18تا 30سالۀ ساکن شهر مشهد

مجید حیدری چروده؛ مهدی کرمانی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 17-30

چکیده
  این تحقیق به منظور دستیابی به درکی از باورهای زیباشناختی جوانان و تأثیر آن بر ماهیت تصویر ذهنی ایشان از بدنشان و نحوةمدیریت ظاهر در آنها صورت گرفت. منابع نظری موجود و تحقیقات پیشین مدعی تأثیرپذیری تصویر بدن و نحوة مدیریت ظاهراز متغیرهایی با ماهیتی عمدتاً اجتماعی و فرهنگی بود. بر این اساس نوع مواجهه با بدن مـیتوانـد شاخصـی عمـومی در ...  بیشتر