نویسنده = سیدعلیرضا افشانی
تعداد مقالات: 3
1. رابطۀ مشارکت و اعتماد اجتماعی با خودسانسوری در بین شهروندان شهر یزد

دوره 13، 4 (دومین ویژه نامه یزد)، زمستان 1398، صفحه 6-32

10.22034/jss.2019.47851

سیدعلیرضا افشانی؛ فاطمه محمودآبادی


3. نقش دین‌داری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه‌ای در شهر یزد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-49

سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری‌هامانه؛ عباس عسکری‌ندوشن