نویسنده = بلوردی، زهیرمصطفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطة مصرف و هویت (پژوهشی در شهر کرمان)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 37-55

زهیرمصطفی بلوردی؛ سجاد مرادی؛ منصور عرب